Transparant

Bij de burger leeft de overtuiging dat met zijn mening geen rekening wordt gehouden. Hij stelt vast dat hij op geregelde tijdstippen naar de stembus trekt maar dat er in feite weinig of niets verandert. Na de verkiezingen gaan partijen coalities aan met andere groepen wiens programma vaak haaks op dat van de eersten staat, maar als de macht bekomen en verdeeld wordt, dan lijkt alles voor vier jaar in orde. Uitzichtloze compromissen en corruptieverwekkende situaties zijn hiervan het gevolg. De politiek moet veel transparanter worden.

Het overspringen van de ene regering naar de andere is het ultieme bewijs van perfide machtsspelletjes en heeft niets te maken met een behoorlijk bestuur. Het dient dan ook te worden verboden. De democratie heeft een veel grotere waarde wanneer meerdere burgers aan het beslissingsproces kunnen deelnemen na zich via democratische verkiezingen te hebben gelegitimeerd.

Alle systemen van opvolgers, plaatsvervangers,… moeten worden afgeschaft. Opvolger is diegene die in nuttige volgorde komt na het tellen van de stemmen.

Het negeren van verkiezingsbeloften dient te worden verhinderd, en zo mogelijk, afgestraft. Politieke partijen horen in hun verkiezingsprogramma duidelijk te stellen met wie zij, bij voorkeur, een coalitie zullen aangaan.

Ook de interne democratische structuur van de politieke partijen moeten voorwaarden zijn om overheidssteun te bekomen. Het eerbiedigen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, ook in interne tuchtzaken, is een essentiële voorwaarde om als democratische partij te kunnen doorgaan. Wie tegen deze basisregel zondigt kan geen overheidsgelden ontvangen.

VLOTT wil aan de kiezer een onafhankelijk liberaal rechts tolerant alternatief bieden. VLOTT wil de vertegenwoordiger zijn van de Vlaamse rechtse liberale kiezer die weigert deel te nemen aan een links beleid. VLOTT wil ervoor zorgen dat Vlaanderen, waar 75 % van de burgers rechts stemmen, ook een rechts bestuur zal kennen.